Regulamin MINT LIGHT STUDIO

§1

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Mint Light Studio jest Fotografia Małgorzata Stępień, Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, NIP 8991835594 w w dalszej części zwana jako Udostępniający.

2. Osoby lub podmioty korzystające z udostępnienia scenografii i sprzętu do sesji określane są mianem Użytkownikiem.

3. Scenografia i sprzęt są udostępniane głównie na cele sesji fotograficznych, filmowych, na szkolenia.

§2

1. Udostępniający świadczy usługę udostępnienia scenografii i sprzętu obejmującą: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory lamp, statywy, tła kartonowe, meble i dekoracje, itp.

2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia Mint Light Studio można wykorzystywać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wątpliwości Udostępniający udzieli wszelkich niezbędnych informacji Użytkownikowi.

3. Udostępniający udostępnia sprzęt sprawny. Wszelkie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu należy niezwłocznie zgłaszać Udostępniającemu.

4. Scenografię i sprzęt należy zwrócić w takim stanie jak przed jego udostępnieniem.

5. Mint Light Studio należy opuścić zgodnie z wyznaczonym terminem. W innym wypadku Udostępniający może doliczyć dodatkową godzinę udostępnienia.

6. Użytkownik zobowiązuje się do rekompensaty potencjalnych szkód spowodowanych przez Użytkownika lub osoby trzecie przebywające w loklu podczas udostepnienia.

7. W przypadku używania confetti, bańki mydlane, obecności zwierząt, podczas sesji Udostępniający doliczy opłatę 200 zł za dodatkowe sprzątanie.

8. Do sMint Light Studio można wejść tylko w obuwiu zmiennym z białą podeszwą, w skarpetkach lub boso.

§3

1. Nie można wykorzystywać scenografii i sprzętu do celów innych niż określone w regulaminie.

2. W Mint Light Studio mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia niezbędna jest obecność osób prawnie za nie odpowiedzialnych lub posiadających stosowne upoważnienie do opieki nad danymi osobami.

3. Udostępniający nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Mint Light Studio oraz w poczekalni przez Użytkownika lub osoby trzecie.

4. W Mint Light Studio zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

5. Jedzenie oraz napoje można spożywać tylko w poczekalni.

§4

1. Opłaty za udostepnienie scenografii i sprzętu są naliczane wg Cennika zamieszonego na stronie www.mintpolska.pl/studio lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

2. Minimalny czas udostepnienia to 1 godz.

3. Odwołanie usługi do 48 godz. (do 2 dni) przed terminem rezerwacji zobowiązuje Użytkownika do pokrycia opłaty w 100%.

4. Odwołanie usługi w przedziale 48 – 120 godz. (2-5 dnia)  przed terminem rezerwacji zobowiązuje Wynajmującego do pokrycia płaty w wysokości 50% udostepnienia.

5. Odwołanie usługi minimum 120 godz. (5 dni)  przed terminem rezerwacji zwalnia wynajmującego z obowiązku dokonania opłat.

6. Odwołania usługi lub zmiany należy dokonać poprzez powiadomienie mailowo za pośrednictwem adresu kontakt@mintpolska.pl

§5

1. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy udostępnienia scenografii i sprzętu.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 07.09.2023 r.

3. Udostępniający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.